เกี่ยวกับรพ.สัตว์ มก.กำแพงแสน
ปฏิทินข่าว
รอบรู้เรื่องสัตว์
พูดคุย/สอบถาม
เยี่ยมชม รพ.
ที่ตั้ง รพ.สัตว
บริการของโรงพยาบาลสัตว์  มก.
1.การตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง ได้แก่
คลินิกเฉพาะทางด้านระบบสืบพันธุ์
คลินิกเฉพาะทางโรคตา
คลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจ
คลินิกเฉพาะทางโรคไตและระบบไหลเวียนโลหิต
คลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนัง
คลินิกม้า
คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
2.การตรวจรักษาทางศัลยกรรม
3.การบริการรับฝากสัตว์ป่วย
4.การบริการกรณีฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต
5.การตรวจทางรังสีวินิจฉัย
6.การตรวจทางพยาธิวิทยา
แผนผังภายในตึก ร.พ.สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

แปลนพื้นที่ภายใน ชั้นล่าง
(ชี้เมาส์ ตามตำแหน่งห้องต่างๆ)
ห้องวางยาม้า
ห้องบรรยาย ห้องสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ห้องเก็บเครื่องมือ ห้องผ่าตัดม้า ห้องตรวจโรคม้า
ห้องเก็บเครื่องมือ
ห้องเก็บเวชภัณฑ์
ห้องเตรียมปราศจากเชื้อ
ห้องเอ็กซเรย์และฟลูโอโรสโคป ห้องล้างฟิล์ม,ห้องผ่านฟิล์ม
ห้องผ่าตัด 2 ห้องเก็บเครื่องมือผ่าตัด ห้องเก็บเครื่องมือผ่าตัด
ห้องผ่าตัด 1
ห้องผ่าตัด 2 ห้องเก็บฟิล์มเอ็กซเรย์ - ห้องสันทนาการ
ห้องเตรียมตัวศัลยแพทย์ ห้องข้อมูลข่าวสาร
ห้องพักฟื้นและสัตว์ป่วยหนัก
ห้องฉุกเฉิน ห้องรักษาสัตว์ป่วยใน
ห้องเตรียมยาฉีด ห้องเวชระเบียน Pet shop
ห้องตรวจพิเศษ หอสัตว์ป่วยใน
ห้องน้ำชาย-หญิง ห้องซักผ้า	ห้องให้น้ำเกลือ ห้องปฏิบัติการพยาธิวินิจฉัย
ห้องรักษาสัตว์ป่วย

แปลนพื้นที่ภายใน ชั้นบน
ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย
ห้องพักนายสัตวแพทย์ ห้องผู้อำนวยการ รพส.กพส. ห้องพักนายสัตวแพทย์
ห้องประชุม ห้องพักนายสัตวแพทย์
ห้องพักนายสัตวแพทย์
ห้องพักนายสัตวแพทย์
ห้องพักนายสัตวแพทย์	ห้องพักนายสัตวแพทย์
ห้องพักนายสัตวแพทย์	ห้องพักนายสัตวแพทย์
ห้องพักนายสัตวแพทย์
ห้องเก็บพัสดุ ห้องธุรการ รพ.สัตว์ ห้องเลขาณุการคณะฯ ห้องเตรียมเครื่องดื่ม
ห้องคลังข้อมูล
 
copyright 2006 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน