1. หลักเกณฑ์การอนุมัติการใช้เงินจากกองทุนเพื่อรักษาช้างและสัตว์ป่า
2. เงินและทรัพย์สินของกองทุนฯ
3. วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
4. การดำเนินงานของกองทุนฯ
5. ครุภัณฑ์กองทุนฯ
6. รายงานการเงินปีงบประมาณ 2547-2548 (1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548)
7. การบริการรักษาสัตว์ป่า
8. งานพัฒนา

หลักเกณฑ์การอนุมัติการใช้เงินจากกองทุนเพื่อรักษาช้างและสัตว์ป่า

1. ใช้เงินจากกองทุนฯ ในการรักษาช้างและสัตว์ป่าเท่านั้น
2. การขออนุมัติการใช้เงินจากกองทุนฯ ขึ้นอยู่กับดุลย-พินิจของนายสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ
3. ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
4. การขอใช้เงินจากกองทุนฯ อนุมัติให้สัตว์ป่วยรายละ 50,000 บาท ถ้าเกินกว่าจำนวนเงินดังกล่าว ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ
6. อนุมัติไม่เกิน 3 ครั้ง / ปี ต่อเจ้าของ 1 ราย (ยกเว้นหน่วยงานราชการ)สำหรับ
การรักษาต่อเนื่องให้คิดเป็น 1 ครั้ง
7. นอกเหนือจากหลักเกณฑ์นี้ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรรมการบริหารกองทุนฯ

เงินและทรัพย์สินของกองทุนฯ

1. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน
2. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรม ขายของที่ระลึก หรือการดำเนินการต่างๆ ของกองทุนฯ
3. ดอกผลของกองทุนฯ

วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

1. สนับสนุนการรักษาช้างและสัตว์ป่า ที่เจ้าของหรือผู้นำช้างและสัตว์ป่ามารักษาไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามจริงหรือบางส่วน
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเผยแพร่งานบริการวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่องานรักษาช้างและสัตว์ป่า
3. สนับสนุนการจัดซื้อ จัดหา พัสดุและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการจ้างบุคลากรเพื่องานรักษาช้างและสัตว์ป่า
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านรักษาช้างและสัตว์ป่าของบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

การดำเนินงานของกองทุนฯ

กองทุนเพื่อรักษาช้างและสัตว์ป่าประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน ที่ปรึกษา
3. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ปรึกษา
4. รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ประธานกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ธีรศักดิ์ ตรัยมงคลกูล กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์เฉลียว ศาลากิจ กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี คุณากรสวัสดิ์ กรรมการ
8. อาจารย์ปริวรรต พูลเพิ่ม กรรมการ
9. อาจารย์สุกัญญา ทองรัตน์สกุล กรรมการ
10. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. กำแพงแสน กรรมการและเลขานุการ
11. เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสุมณรัตน์ เทพสาร ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการ บริหารกองทุนเพื่อรักษาช้างและสัตว์ป่า มีหน้าที่
1. พิจารณาวางแนวทางและการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
2. กำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนและดอกผลของกองทุน
3. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์ของกองทุน
4. สรุปผลดำเนินงานพร้อมรายงานประจำปี
คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ
1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. กำแพงแสน ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ส่งเสริม กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ รักความสุข กรรมการ
4. อาจารย์เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ กรรมการ
5. อาจารย์วรกิจ เชิดชูธรรม กรรมการ
6. อาจารย์สุวิชา เกษมสุวรรณ กรรมการ
7. อาจารย์นิกร ทองทิพย์ กรรมการ
8. อาจารย์นันทวัน ญาติบรรทุง กรรมการ
9. นายสัตวแพทย์ประจำหน่วยสัตว์ป่า กรรมการ
10. หัวหน้างานธุรการคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวกรณิการ์ สุทธวงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเพื่อรักษาช้างและสัตว์ป่า มีอำนาจหน้าที่ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อรักษาช้างและสัตว์ป่ามอบหมาย
คณะกรรมการทั้ง 2 ชุดนี้ ทำหน้าที่บริหารและดำเนินงานของกองทุนฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อช้างและสัตว์ป่า สมดังเจตนาของประชาชนผู้บริจาค

ครุภัณฑ์กองทุนฯ

1. คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ราคา 31,250 บาท
2. เครื่องฉีดยาสลบสำหรับสัตว์ระยะไกล ราคา 40,000 บาท
3. รถยนต์ ราคา 848,000 บาท
4. ตู้เหล็ก ราคา 11,800 บาท
5. พาทิชั่น ราคา 7,700 บาท

รายงานการเงินปีงบประมาณ 2547-2548 (1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548)

รายการ
ธันวาคม
ยอดยกมา 10,904,765.68
รายรับ
 
รายได้บริจาค 190,850.00
รายได้อื่นๆ
-จำหน่ายของที่ระลึก
38,804.91
รวมรายรับ 229,654.91
รายจ่าย
 
ค่าจ้าง 90,094.84
ตอบแทน -
ใช้สอย 59,280.00
วัสดุ 29,036.00
ครุภัณฑ์
-รถยนต์
-เครื่องฉีดยาสลบสำหรับสัตว์ฯ
888,000.00
848,000.00
   40,000.00
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
- ค่าจ้างเหมาต่อเติมโรงรักษาช้างพร้อม
-ค่าจ้างปักเสาไฟฟ้า
-ค่าจ้างทำคอกกวาง
1,785,235.53
1,133,879.43
   388,656.10
   262,700.00
ค่าสาธารณูปโภค -
ค่าใช้จ่ายรักษาช้างและสัตว์ป่า      20,440.00
รวมรายจ่าย 2,872,086.37
คงเหลือ 8,262,334.22
   

การบริการรักษาสัตว์ป่า

กองทุนเพื่อรักษาช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ให้บริการรักษาสัตว์ และตรวจทาง ห้องปฏิบัติการทั้งใน และนอกเวลาราชการ ในปีงบประมาณ 2547 - 2548 ดังนี้

ลำดับ
สัตว์ป่วย
จำนวน (ตัว)
1
กระต่าย
65
2
กระรอก , หนู
45
3
เต่า , ตะพาบ
5
4
นก
47
5
ลิง , ชะนี
7
6
ช้าง
3
7
เสือ
3
8
แมวดาว
1
9
นางอาย
1
10
กวาง
4
11
หมี
1
12
กระแต
1
รวม

งานพัฒนา

1. สร้างอาคาร
ได้มีการสร้างอาคารเพื่อใช้ปฏิบัติงาน ชื่อว่า
“ อาคารคลินิกสุขภาพช้างและสัตว์ป่า ”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่รักษา พักฟื้น
ประชุม และเก็บผลงานด้านการรักษาสัตว์ป่า
โดยใช้งบประมาณประจำปี 2546
รายการโรงรักษาช้างและอุปกรณ์

2. สร้างคอกสัตว์
เพื่อใช้เป็นที่พักสัตว์ป่าระหว่างรักษาและ
ที่พักฟื้นสำหรับรอการส่งคืนสู่ธรรมชาติ
3. จัดซื้อรถยนต์
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ออกพื้นที่รักษาจึงมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์
ในการรักษาช้างและสัตว์ป่าทั้งในและนอกสถานที่
4. ส่งนายสัตวแพทย์เข้าร่วมสัมมนาและอบรม
ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมและร่วมสัมมนา
ในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับสัตว์ป่า เพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะความสามารถ และความพร้อมในการออกปฏิบัติ
การรักษาสัตว์ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด